621035

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิด “งานโคเนื้อและกระบือแห่งชาติ” ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 11.00 น. โดยมีนายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า กรมปศุสัตว์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จัดงานโคเนื้อและกระบือแห่งชาติ ในงานวันเกษตรอีสานประจำปี 2563 ขึ้นระหว่างวันที่ 24 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีกิจกรรมประกวดโคเนื้อ กระบือชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช และ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยในด้านการพัฒนาปศุสัตว์ เพื่อจัดประกวด แข่งขัน กระบือโคเนื้อ และสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่เกษตรกร ด้านการจัดการ การป้องกันและกำจัดโรคระบาดสัตว์ การพัฒนาเทคโนโลยี ด้านอาหารสัตว์ ด้านการผลิต การคัดเลือกกระบือ โคเนื้อที่มีลักษณะดี และการปรับปรุงพันธุ์

โคเนื้อและกระบือเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญต่อวิถีชีวิตของคนไทยในชนบทมาช้านาน แต่ปัจจุบันความเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมในหลายๆด้าน ส่งผลกระทบต่อจำนวน โคเนื้อ กระบือและผู้เลี้ยงลดลงอย่างมาก กรมปศุสัตว์เล็งเห็นความสำคัญ จึงได้ดำเนินการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตโคเนื้อ กระบือเพื่อเร่งรัดการผลิตและมีมาตรการ เพื่อปกป้องพันธุ์ ตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ภายใต้โครงการปรับโครงสร้างการผลิตและความมั่นคงทางอาหารด้านการปศุสัตว์ โดยดำเนินการกระตุ้นให้เกษตรกรหันกลับมาเลี้ยงเพิ่มมากขึ้น

“ งานโคเนื้อและกระบือแห่งชาติ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 24 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมีกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วยการประกวดกระบือ เพศผู้ เพศเมีย ประกวดโคเนื้อ เพศผู้ เพศเมีย บราห์มัน ลูกผสม ประกวดแพะประกวดสัตว์ปีกทุกประเภท แข่งขันไถนา การจัดแสดงผลงานวิชาการ โชว์สุดยอดควายแปลก ควายแสนรู้ และการแสดงอื่นๆ อีกมากมาย” รองอธิบดีกรมปศุสัตว์

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม (ข่าว : นางพิจารณา สามนจิตติ นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ)