pic02

วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิด “งานเกษตรอีสานใต้” ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด”รวมใจเป็นหนึ่งเดียว ยึดเหนี่ยวศาสตร์พระราชา ฟื้นฟูพัฒนาเกษตรไทย” ซึ่งนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ “กรมปศุสัตว์” จุดแรก ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานราชการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี,ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี,ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพอุบลราชธานี,ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อำนาจเจริญ,ด่านกักกันสัตว์อุบลราชธานี ซึ่งมี นายเอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์ ปศุสัตว์เขต 3,นายวิสุทธิ์ สารพัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี และปศุสัตว์อำเภอพร้อมเจ้าหน้าที่,นายศรชัย คงสุข ผอ.ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี,นายประสิทธิ์ ศรีส่อง ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อำนาจเจริญ,นายไพศาล พัฒนเดชกุล หัวหน้าด่านกักกันสัตว์อุบลราชธานี ให้การต้อนรับ โดยท่าน รมว. เกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะ ได้เยี่ยมชมการจัดนิทรรศการมีชีวิต การโชว์พันธุ์สัตว์ของกลุ่มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี,การให้คำแนะนำในการเลี้ยงสัตว์,การปรับปรุงพันธุ์สัตว์,พืชอาหารสัตว์,การแสดงของกลุ่มผู้เลี้ยงม้าอุบลราชธานี และการจำหน่ายผลิตสัตว์ของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ โดยมีผู้เข้าร่วมชมงานเกษตรอีสานใต้วันแรก ได้ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมจำนวนมาก โดยงานเกษตรอีสานใต้ มีระหว่างวันที่ 7-16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี...

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี และสถานีข่าววีเคเบิล ทีวีอุบลฯ