25630302 5

วันนี้ (2 มีนาคม 2563) เวลา 09.15 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจง มอบนโยบายการบริหารจัดการภัยแล้งและเตรียมการเก็บน้ำฤดูฝนปี 2563 โดยมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ว่าราชการจังหวัด หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน เครือข่ายและผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายอิทธิพล เผ่าไพศาล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ นายนรภัทร อ่อนคลาย หัวหน้ากลุ่มโครงการพิเศษและป้องกันภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ เข้าร่วมรับมอบนโยบายจากนายกรัฐมนตรี และเข้าร่วมเสวนาหัวข้อ " การจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรน้ำที่ยั่งยืน" ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด