25630312 3

วันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางอุมาพร พิมลบุตร รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานประชุมคณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ครั้งที่ 1/2563 โดยนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย และสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย เข้าร่วมประชุม อ่านรายละเอียด