25630325 2

วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. นางอุมาพร พิมลบุตร รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมผู้ทำหน้าที่อัญเชิญเครื่องอิสริยยศและคู่เคียงพระยาแรกนาในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปีพุทธศักราช 2563 ในฐานะประธานคณะทำงานฯ โดยนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมฯ ในฐานะคู่เคียงพระยาแรกนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 134 อาคาร 1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงขั้นตอน แนวทางและวิธีปฏิบัติงานของคู่เคียง และผู้อัญเชิญเครื่องอิสริยยศ พร้อมทั้งกำหนดเวลาการซ้อมย่อย และซ้อมใหญ่ อ่านรายละเอียด