25630525 4

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา10.00 น.
ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ (Egg Board) ครั้งที่ 3/2563 พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาราคาไข่ไก่ตกต่ำ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงนัดประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ เพื่อแก้ไขปัญหาราคาไก่ไข่อย่างเร่งด่วน โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
1. โครงการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ 300 ฟอง บริจาคไข่ไก่ให้บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไป ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โดยมีเป้าหมายมุ่งช่วยส่งเสริมการบริโภคไข่ไก่ให้คนไทยบริโภคไข่ไก่ 300 ฟอง/คนต่อปี มุ่งช่วยส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้ประชาชน รวมทั้งมอบไข่ไก่เพื่อแบ่งเบาภาระให้ประชาชนที่กำลังตกงานและเดือดร้อนอย่างหนักจากภัยโควิด-19 โดยมอบไข่ไก่เป็นอาหารจำนวน 31,900 ฟอง คิดเป็นมูลค่า 85,880 บาท ให้ประชาชน 8 ชุมชน 1,065 ครัวเรือน
2. การแก้ไขปัญหาราคาไข่ละเอียดไก่ตกต่ำกรณีเร่งด่วน จากสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ส่งผลให้มีการระงับการส่งออกไข่ไก่ ทำให้เกิดผลผลิตไข่ไก่เกินความต้องการบริโภคในประเทศ เกิดภาวะไข่ล้นตลาด ราคาไข่ไก่จึงปรับตัวลง ได้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวดังนี้
2.1. พิจารณาเงินช่วยเหลือจากคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก) เพื่อใช้ในการบริหารจัดการไข่ไก่ส่วนเกินไปต่างประเทศ โดยกรมการค้าภายในรับไปดำเนินการช่วยเหลือสนับสนุนจำนวน100ล้านฟองและผู้ประกอบการรายใหญ่รับไปช่วยเหลือสนับสนุน 100ล้านฟองซึ่งเป็นการระบายไข่ไก่ภายในประเทศให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว
2.2จัดจำหน่ายไข่ไก่ราคาถูกในโครงการธงฟ้าราคาประหยัดทั่วประเทศ
2.3 การปรับสมดุลการผลิต
-ไม่นำไข่ไก่เชื้อพ่อแม่พันธุ์เข้าฟักที่ 5 - 10 สัปดาห์ เพื่อลดปริมาณต้นทางของจำนวนไข่ไก่
-ปลดแม่ไก่ยืนกรงจำนวน3ล้านตัวโดยกรมปศุสัตว์ประสานขอความร่วมมือจากผู้เลี้ยงไก่ไข่รายใหญ่หากมีความจำเป็นจะขอใช้เงิน (คชก)จากกระทรวงพาณิชย์
ทั้งนี้ เพื่อร่วมมือกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการไก่ไข่ที่ได้รับผลกระทบเป็นการเร่งด่วนในกรณีปัญหาราคาไข่ไก่ตกต่ำ และประชาชน ให้สามารถซื้อไข่ไก่ได้ในราคาที่เหมาะสม ปรับสมดุลด้านการผลิตและการตลาดให้มีระบบการผลิตทางเกษตรที่ยั่งยืนต่อไป
ณ ห้องประชุม 134-135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อ่านรายละเอียด