25630630 4

วันที่ 27 มิถุนายน 2563 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการติดตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก เพื่อฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในจังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ และจังหวัดยโสธร ในการนี้นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์เอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์ ปศุสัตว์เขต 3 นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผอ.ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายวิสุทธิ์ สารพัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ นายสัตวแพทย์ชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับและนำเสนอข้อมูล ในการนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมส่งมอบพันธุ์สัตว์ปีกและปัจจัยการผลิตตามโครงการ มอบเสบียงสัตว์ช่วยเหลือผู้ประสบภียธรรมชาติ ตลอดทั้งได้มอบนโยบายในการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์และประชาสัมพันธ์โครงการโคขุนกู้วิกฤต covid 19 เพื่อทำสร้างความเข้าใจและเชิญชวนให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯด้วย อ่านรายละเอียด