25630722 2

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 น. ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ.2563 พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คณะกรรมการอำนวยการโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ ปศุสัตว์เขต 7 ปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายอำเภอปราณบุรี นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้นำท้องถิ่น และพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทุกท่าน

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 กรมปศุสัตว์ ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีน้ำพระราชหฤทัยต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และสัตว์ที่ถูกทอดทิ้งทั่วประเทศ เพื่อเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และร่วมเทิดพระเกียรติในเดือนมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาในปีนี้ กรมปศุสัตว์จึงได้จัดทำโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ.2563 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชน เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และสัตว์ที่ถูกทอดทิ้งในที่สาธารณะ ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและยั่งยืนตลอดไป กำหนดจัดงานในวันที่ 14 และ 22 กรกฎาคม 2563 พื้นที่เป้าหมายทั้ง 8 อำเภอ ได้แก่ อำเภอหัวหิน อำเภอปราณบุรี อำเภอสามร้อยยอด อำเภอกุยบุรี อำเภอเมือง อำเภอทับสะแก อำเภอบางสะพาน และอำเภอบางสะพานน้อย จำนวน 48 ตำบล 388 หมู่บ้าน คาดว่าจะมีเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มาขอรับบริการไม่น้อยกว่า 500 ราย จำนวนสัตว์เลี้ยงที่จะได้รับบริการไม่น้อยกว่า 4,000 ตัว และมีเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติงานจำนวน 80 ราย มาจากหน่วยงานของกรมปศุสัตว์ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 7

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย

  1. การตรวจสุขภาพ การบำบัดโรคสัตว์ และการส่งเสริมสุขภาพสัตว์ เช่น การฉีดวัคซีน การกำจัดพยาธิภายในและภายนอก การจัดการสุขอนามัยแยกตามรายชนิดสัตว์ในสุนัข-แมว โคเนื้อ-กระบือ โคนม แพะ-แกะ สุกร และสัตว์ปีก
  2. กิจกรรมสนับสนุนไข่ไก่ นมพร้อมดื่มให้ประชาชนที่มาร่วมงาน
  3. การมอบโค-กระบือ ตามโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน 69 ตัว ให้แก่เกษตรกร 69 ราย
  4. การมอบโค-กระบือ การมอบโค-กระบือ ตามโครงการส่งเสริมอาชีพอาสาปศุสัตว์ ภายใต้โครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน 15 ตัว ให้แก่อาสาปศุสัตว์ 3 ราย
  5. กิจกรรมควบคุมประชากรสัตว์ สุนัข-แมวจรจัด และด้อยโอกาส จำนวน 80-100 ตัว
  6. กิจกรรมการตรวจวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการ
  7. กิจกรรมให้บริการตรวจด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
  8. กิจกรรมการแสดงนิทรรศการให้ความรู้แก่เกษตรกร ในด้านการผสมเทียม การแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ การทำอาหารสัตว์ TMR และในเรื่องอื่นๆที่เกษตรกรสนใจ
  9. นอกจากนี้ มีพิธีมอบสัญญายืมโคในโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน 69 ตัว ให้แก่เกษตรกรจำนวน 69 ราย และพิธีมอบโค-กระบือ ตามโครงการส่งเสริมอาชีพอาสาปศุสัตว์ ภายใต้โครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน 15 ตัว ให้แก่อาสาปศุสัตว์ จำนวน 3 ราย

ณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

pic01.jpg pic02.jpg pic03.jpg

pic04.jpg pic05.jpg pic06.jpg

pic07.jpg pic08.jpg pic09.jpg

pic10.jpg pic11.jpg pic12.jpg

pic13.jpg pic14.jpg pic15.jpg

pic16.jpg pic17.jpg pic18.jpg

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม  รายละเอียดเพิ่มเติม