25630814 1

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 16.30 น.

ฯพณฯดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานมอบสัญญาโคในโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริฯ โดยมีนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ บรรยายสรุป ทั้งนี้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ปศุสัตว์ นายเศกสรรค์ สวนกูล ปศุสัตว์จังหวัดและข้าราชการเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ ในการมอบสัญญาครั้งนี้จะมอบสัญญาโคจำนวน 27 ตัว ถุงยังชีพจำนวน 100 ชุด หญ้าแห้ง 200 ฟ่อน พันธุ์สัตว์ปีกจำนวน 150 ตัว ซึ่งได้แก่ ไก่ศรีวิชัย นครศรีฯ ซึ่งเป็นไก่เลี้ยงง่าย โตไว อกใหญ่ ไข่ดก และเป็นพันธุ์ที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธ์ุสัตว์นครศรีธรรมราชปรับปรุงพันธ์ุไก่ระหว่างไก่คอล่อนกับไก่ชีท่าพระ และระหว่างไก่คอล่อนกับไก่ประดู่หางดำ เพื่อให้เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมอบให้แก่ผู้แทนกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดนครศรีธรรมราช และจัดให้มีการผ่าตัดทำหมัน ฉีดวัคซีนสุนัข แมว รวมทั้งจัดแสดงนิทรรศการสร้างความรับรู้แก่เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ ณ สำนักการยางแห่งประเทศไทยสาขานาบอน อำเภอ นาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

กรมปศุสัตว์ ดำเนินการโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริฯ มานับตั้งแต่ปีพศ.2522 สามารถช่วยเหลือเกษตรกรที่ยากจน ได้เป็นจำนวนมากเนื่องจากมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนบริจาคเงิน สร้างกุศลไถ่ขีวิตโคกระบืออย่างต่อเนื่องตลอดมา และเกษตรกรผู้ได้รับโคกระบือไปเลี้ยงต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและให้สัตย์ปฎิญานตนในการที่จะเลี้ยงโค เพื่อจะได้เป็นอาชีพการเลี้ยงสัตว์ สร้างรายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ต่อไป อ่านรายละเอียด