25630821 2

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 9.30 น. นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาสุกรและผลิตภัณฑ์ (Pig Board) ครั้งที่ 1/2563 พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กรมเจรจาการค้าภายใน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กองสารวัตรและกักกัน กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ และสมาคมผู้ส่งออก เพื่อพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการอุปสงค์อุปทานสุกรของประเทศไทย อ่านรายละเอียด