25630827 6

วันนี้ (27 ส.ค.63) นายประภัตร โพธสุธน รัฐนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำคณะลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ จ.อุตรดิตถ์ และ จ.แพร่ เพื่อมอบถุงยังชีพ ข้าวสาร หญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน ตลอดจนเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ให้กับเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และให้กำลังใจเกษตรกร พร้อมกันนี้ได้รับฟังรายงานความเสียหาย และรับฟังปัญหาจากเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ ณ วัดน้ำหมัน ต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ และวัดสัมฤทธิบุญ บ้านสบป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
 
ในโฮกาสนี้ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ปศุสัตว์จังหวัด ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจและรายงานความเสียหาย ดำเนินการให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ทั้งนี้ เนื่องจากในวันที่ 20 - 24 ส.ค. ที่ผ่านมา พายุ ‘ฮีโกส’ ได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีนตอนใต้ ทำให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจนทำให้เกิดอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก ส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่การเกษตร โดยเฉพาะเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบด้านปศุสัตว์ มีแปลงหญ้าเสียหายทำให้ วัว ควายไม่มีอาหาร ด้วยพระเมตตาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้มอบหญ้าฟ่อนรวมจำนวนกว่า 40 กิโลกรัม เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในเบื้องต้น ซึ่ง รมช.ประภัตรฯ เป็นประธานในการมอบ พร้อมทั้งให้มีสัตวแพทย์คอยให้บริการประชาชนในพื้นที่ 
นายประภัตร โพธสุธน รัฐนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังได้กำชับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เร่งสำรวจและรายงานความเสียหายเกษตรกรให้ครบทุกรายและรายงานไปยังส่วนกลาง เพื่อจะได้เตรียมหาแนวทางเยียวยาและเร่งฟื้นฟูอาชีพหลังต่อไป 
 
จากรายงานพบว่า จ.อุตรดิตถ์ ได้มีการประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ แล้ว ใน 2 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองอุตรดิตถ์ และ อ.ท่าปลา โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายด้านการเกษตรที่ได้รับผลกระทบ ระหว่างวันที่ 21 - 23 ส.ค.63 ในพื้นที่ 6 อำเภอ ได้แก่ อ.เมือง อ.พิชัย อ.ท่าปลา อ.น้ำปาด อ.ฟากท่า และ อ.ทองแสนขัน เบื้องต้นพบว่า มีเกษตรกรได้รับผลกระทบทั้งหมด 1,855 ราย พื้นที่ประสบภัย 6,921 ไร่ พื้นที่คาดว่าจะเสียหาย 4,244 ไร่ ความเสียหายด้านปศุสัตว์ อาทิ สัตว์ปีก 1,858 ตัว โค 958 ตัว ควาย 78 ตัว แปลงหญ้าอาหารสัตว์ 41 ไร่ 
สำหรับ จ.แพร่ ไม่มีพื้นที่ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ ได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายด้านการเกษตรที่ได้รับผลกระทบ ระหว่างวันที่ 20 - 24 ส.ค.63 พบความเสียหาย 8 อำเภอ ได้แก่ อ.เมือง อ.ร้องกวาง อ.สูงเม่น อ.สอง อ.ลอง อ.หนองม่วงไข่ อ.วังชิ้น และ อ.เด่นชัย เบื้องต้นพบว่า มีเกษตรกรได้รับผลกระทบทั้งหมด 7,405 ราย ความเสียหายด้านพืช 49,605 ไร่ ด้านประมง 430 ไร่ และด้านปศุสัตว์ ไก่พื้นเมือง(ตาย) 118 ตัว รวมทั้งได้รับผลกระทบด้านพืชอาหารสัตว์
ภาพ/ข่าวคณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด