25630924 4

วันที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. นายอรุณชัย พุทธเจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 1/2563 โดย นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนางวรางคณา โตรส หัวหน้ากลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการปศุสัตว์ นางสาวรักษิณา สัตย์ชาพงษ์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาระบบฟาร์มฯ (โคเนื้อ-กระบือ) กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และนายธิติ อันตรเสน นายสัตวแพทย์ชำนาญการ ผู้แทนสำนักพัฒนาระบบเเละรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมฯ อ่านรายละเอียด