25630926 2

วันที่ 26 ก.ย.63 เวลา 16.00 น. นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานมอบเงินอุดหนุนเกษตรกรจากการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวหันมาปลูกหญ้าของเกษตรกร อ.ห้วยแถลง 198 ราย เป็นเงิน 844,000 บาท (ทั้งจังหวัด 235 ราย เงิน 1,286,000 บาท) จากนั้นตรวจเยี่ยมแปลงหญ้าเนเปียร์ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการโดยเกษตรกรนำน้ำเสียจากฟาร์มเลี้ยงสุกรมาปลูกหญ้าซึ่งได้ผลเป็นอย่างดี ช่วยลดมลภาวะในฟาร์ม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดย นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโตอธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์, นายสัตวเอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์ ปศข.3 , ผอ.กสส.,ผอ.สพส.,ผชช.กิตติ และ นายสัตวแพทย์ พศวีร์ สมใจ ปศจ. เข้าร่วมงานฯ ณ บ้านทับสวาย ม.1 ต.ทับสวาย อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา อ่านรายละเอียด