25631001 2

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 10.30 น. นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยม และเป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานและมอบนโยบายให้กรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ทั้ง 4 ท่าน ผู้อำนวยการกอง/สำนัก หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และปศุสัตว์เขต 1-9 และปศุสัตว์จังหวัดทั่วประเทศ (ผ่านระบบ conference) โดย รมช.กษ. มอบนโยบายและมีข้อสั่งการ ดังนี้

  1. การส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ให้เกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกษตรกรมีอาชีพการเลี้ยงสัตว์ ซึ่งใช้น้ำน้อย สามารถสร้างรายได้อย่างมั่นคง เป็นอาชีพทางเลือกสร้างรายได้ในช่วงหน้าแล้ง
  2. โครงการเงินกู้เพื่อประกอบอาชีพด้านปศุสัตว์ เช่น โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์กับ ธกส. ให้ทุกจังหวัดเร่งสร้างความเข้าใจแก่เกษตรกร โดยมีคู่มือหนังสือโคขุนแก้วิกฤต COVID-19 เป็นต้นแบบในการศึกษา ให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน มีปศุสัตว์เป็นผู้สนับสนุนทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง และให้จังหวัดทำการรายงานความก้าวหน้าของโครงการทุกรายสัปดาห์
  3. เร่งผลิตอาหารสัตว์ โดยให้ทุกศูนย์ผลิตอาหารสัตว์ ทุกจังหวัดใช้วัตถุดิบในพื้นที่หรือใกล้เคียงในการผลิตอาหารสัตว์ให้เกษตรกรในราคาย่อมเยาว์ เช่น จังหวัดชุมพรเสนอให้มีการใช้เปลือกทุเรียนเป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์ เป็นการลดต้นทุนการผลิต สามารถเพิ่มรายได้ในการประกอบอาชีพได้
  4. เร่งขยายพันธุ์สัตว์ เพื่อบริการให้เกษตรกรรายย่อย นำไปประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์สร้างรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีได้ต่อไป
  5. ให้ผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่จังหวัด คนละ 1 จังหวัด เพื่อให้การสนับสนุน ให้ความรู้และคำปรึกษาในพื้นที่ และทำรายงานเสนอขึ้นกรมเพื่อนำไปปรับปรุงและส่งเสริมการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น
  6. การโยกย้ายหรือบรรจุตำแหน่งให้มีความยุติธรรม และเหมาะสม

ทั้งนี้ ได้ชื่นชมและเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทุกคนในการดำเนินงาน ขอให้ทุกคนภาคภูมิใจในการได้สนับสนุนและช่วยเหลือเกษตรกรให้ประกอบอาชีพการเลี้ยงสัตว์ ให้เกษตรกรและชาวบ้านมีกินมีใช้ ประกอบอาชีพปศุสัตว์ได้อย่างมั่นคง สามารถสร้างรายได้มั่งคั่ง และดำเนินการได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด