25631007 1

       วันที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 11.00น. ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานนวัตกรรมหมูเพื่อสุขภาพ “หมูชีวา”เนื้อหมูที่มีไขมันดีและโอเมก้า 3สูง เป็นเจ้าแรกของประเทศ โดยมี นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัด(มหาชน)CPFกล่าววัตถุประสงค์ในการจัดงานพร้อมด้วย นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์โครงการ ปศุสัตว์ OK ปัจจัยสนับสนุนนวัตกรรมอาหารปลอดภัย น.สพ.สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดี และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานในครั้งนี้
       กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความมุ่งมั่นที่จะนำภาคเกษตรไทยก้าวสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ผ่านการขับเคลื่อนโดยร่วมมือกับภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม ภายใต้กรอบการทางาน 3 ด้าน หรือที่เรียกว่า “3 S” คือ ความปลอดภัยของอาหาร (Safety) ความมั่นคงทางอาหาร (Security) และความยั่งยืนภาคเกษตร (Sustainability) ที่จะสนับสนุนและมุ่งเป้าให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลก
        กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมที่จะร่วมมือกับทุกภาคส่วน ในทุกกรอบความร่วมมือที่เกี่ยวข้องเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันในการสร้างความเข้มแข็ง ให้กับเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรใน“การสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหาร” เป็นเรื่องของความยั่งยืน เป็นส่วนหนึ่งของ การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานรองรับ และตรงตามความต้องการ ของตลาด ซึ่งผมต้องขอชื่นชมที่ ซีพีเอฟ ซึ่งเป็นภาคธุรกิจไทย ที่ช่วยขับเคลื่อนนโยบาย 3S โดยเป็นทั้งผู้ผลิตอาหารปลอดภัย ช่วยสร้างความมั่นคงทางอาหารให้ประเทศ และต่อยอด นวัตกรรมอันนาไปสู่ความยั่งยืนภาคเกษตรและอาหาร
        อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวเพิ่มเติมว่าจากงานเปิดตัวนวัตกรรมหมูเพื่อสุขภาพ ภายใต้แบรนด์ U-Farm ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ในครั้งนี้กรมปศุสัตว์ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่บริษัทผู้ผลิตอาหารชั้นนำของประเทศ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพของสินค้าปศุสัตว์เพื่อผู้บริโภคซึ่งสอดรับกับนโยบายของกรมปศุสัตว์ ในการพัฒนามาตรฐานการผลิตสินค้าปศุสัตว์ภายในประเทศเพื่อผู้บริโภคเช่นเดียวกันการที่จะยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตและการบริโภคจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องมีการประสานงานร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจและภาครัฐและจากนวัตกรรมหมูเพื่อสุขภาพภายใต้แบรนด์ U-Farm สะท้อนให้เห็นถึงการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์และบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) อย่างดีเยี่ยม ซึ่งกรมปศุสัตว์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) จะพัฒนาความร่วมมือเพื่อพัฒนาประเทศร่วมกับภาครัฐต่อไป อ่านรายละเอียด