25631009 3

วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 11.30 น. นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ด่านถาวรเขาดิน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ตรวจเยี่ยม ติดตามและรับฟังปัญหา โดยได้หารือกับนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วน พัฒนาปรับปรุงให้มีความสะดวก ปลอดภัยในการค้าขายสินค้าเกษตรฯ

ในการนี้ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายประสิทธิ์ ต้อยติ่ง ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว ให้การตัอนรับและรายงานภารกิจด้านการเลี้ยงสัตว์ การนำเข้า-ส่งออกและการควบคุมป้องกันการเคลื่อนย้ายสัตว์ตามแนวชายแดน โดยมี นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายวิบูลย์ ศรีมั่นคงธรรม หัวหน้าด่านกักกันสัตว์สระแก้ว ข้าราชการเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดสระแก้วให้การต้อนรับ

นายประภัตร กล่าวว่า ได้หารือกันในการยกระดับด่านผ่านแดนบ้านเขาดินให้เป็นจุดส่งออกสินค้าที่สำคัญส่งเสริมให้มีสินค้าหลากหลายประเภท เพื่อลดการแออัดของจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว รวมถึงพัฒนา ระบบสาธารณูปโภคต้องมีความสมบูรณ์รองรับนักท่องเที่ยวและผู้มาใช้บริการได้ หากสามารถพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวได้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งให้กับประชาชนในพื้นที่

ทั้งนี้ การค้าชายแดนระหว่างไทย-กัมพูชา ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน ปี 2563 มียอดส่งออกสุกรมีชีวิตจำนวน 482,014 ตัว มูลค่า 2,513,159,750 บาท นำเข้าข้าวโพด 100,437,500 กิโลกรัม มูลค่า 703,182,592 บาท นำเข้าเมล็ดถั่วเหลือง 17,937,500 กิโลกรัม มูลค่า 269,067,438 บาท นำเข้ามันสำปะหลัง 575,179,400 กิโลกรัม มูลค่า 2,761,113,223 บาท อ่านรายละเอียด