25631008 2

วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. รมช.ประภัตรฯ เป็นสักขีพยานในการมอบสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย “โคขุนกู้วิกฤติ” โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อและกิจการที่เกี่ยวเนื่อง ให้กับวิสาหกิจชุมชนโคขุนบ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ หมู่ 16 และหมู่ 8 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นสักขีพยานในการมอบสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย “โคขุนกู้วิกฤติ” โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อและกิจการที่เกี่ยวเนื่อง และตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคบ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น โดยมี นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมัคลานนท์ นายสุรเดช สมิเปรมและนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีทั้ง 3 ท่าน นายชาญประเสริฐ พลชา ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการปศุสัตว์ นายโสภัชย์ ชวาลกุล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ โดยในวันนี้ ได้มอบสินเชื่อแก่กลุ่มวิสาหกิจผู้เลี้ยงโคเนื้อหนองน้ำขุ่นเหนือ ม 8 และ ม 16 ซึ่งมีสมาชิกกลุ่มละ 10 คน เลี้ยงโคขุน จำนวน 25 ตัวได้รับสินเชื่อจาก ธกส . 1 ล้านบาท และได้มอบแร่ธาตุก้อน 240 ก้อนและยาถ่ายพยาธิ จำนวน 100 ขวดให้แก่กลุ่มฯด้วย

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดเผยว่า จังหวัดขอนแก่น มีเกษตรกรจำนวน 86,025 ราย มีโคเนื้อ 213,704 ตัว โคนม 36,851 ตัว กระบือ 34,731 ตัว สุกร 239,932 ตัว ไก่ 6,081,462 ตัว เป็ด 561,601 ตัว แพะ 15,313 ตัว แกะ 157 ตัว ปลูกพืชอาหารสัตว์ 4,494 ไร่ ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง โดยประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้โครงการฯ แก่เกษตรกรแล้วจำนวน 258 กลุ่ม มีกลุ่มที่ยื่นใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ พร้อมส่งแผนธุรกิจจำนวน 145 กลุ่ม ได้รับการเห็นชอบแผนธุรกิจแล้ว 41 กลุ่ม เป็นกลุ่มวิสาหกิจที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อธุรกิจแล้ว 4 กลุ่ม วงเงินสินเชื่อธุรกิจ 16 ล้านบาท และอยู่ระหว่างการอนุมัติสินเชื่อรวม 37 กลุ่ม วงเงินสินเชื่อธุรกิจ 98 ล้านบาท นับเป็นโครงการที่สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างมั่นคง... อ่านรายละเอียด