25631116 5

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาสุกรและผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 2/2563 พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ และนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย มกอช. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร กรมการค้าภายใน สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ สมาคมผู้ผลิตและผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมสุกร เพื่อติดตามสถานการณ์ราคาสุกรและผลิตภัณฑ์ให้มีความสมดุล สร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนต่างๆ สาระสำคัญ อ่านรายละเอียด