25631127 3

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น.  นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานแก่กรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้อำนวยการกอง/สำนัก หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

โดยชื่มชมการดำเนินงานอย่างเข้มแข็งของกรมปศุสัตว์ที่กำกับดูแลการผลิตสินค้าปศุสัตว์มีคุณภาพได้มาตรฐาน ตรวจสอบย้อนกลับได้ สินค้าปศุสัตว์ปลอดโรค มีความปลอดภัยตั้งแต่อาหารสัตว์ ฟาร์ม โรงงาน จนถึงผู้บริโภค (feed farm and food)

นอกจากนี้ได้มอบนโยบาย ดังนี้

         
  1. เรื่องการตลาดนำการผลิต ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เน้นการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน รักษาคุณภาพมาตรฐาน ผลักดันการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ ทั้งได้ความปลอดภัยอาหารและปลอดโรค
  2.  
  3. ตามที่กระทรวงเกษตรฯ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือในการขับเคลื่อนสินค้าและบริการด้านการเกษตรไทยครบวงจรไปสู่ตลาดโลก ซึ่งเป็นความร่วมมือจาก 8 หน่วยงาน ได้แก่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด และสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย ให้ทางฝ่ายประชาสัมพันธ์คิดหัวข้อและเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรและพี่น้องปศุสัตว์ เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ และให้สำรวจว่าทางค่ายทหารในพื้นที่ใดเป็นโลจิสติกส์ที่ดี เป็นจุดจำหน่ายและกระจายสินค้าทางการเกษตรที่ดี
  4. การเชื่อมโยงฐานข้อมูลเดียวกันของกระทรวงเกษตรตามนโยบายการตลาดนำการผลิต โดยใช้ฐานข้อมูลเดียวกัน (Single Big Data)

ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด