25631202 1

นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ (Egg Board) ครั้งที่ 4 /2563 โดยมีนายระพีภัทร จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมในฐานะรองประธานคณะกรรมการ
โดยนายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ พร้อมด้วยผู้แทน กสส. และ สพส. นำเสนอแผนการนําเข้าเลี้ยงไก่ไข่พันธุ์ (GP และ PS) ปี 2564 ผลการศึกษาแนวทางการวางมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ กรณีมีการกระจายพันธุ์สัตว์อย่างไม่เป็นธรรม ผลการศึกษาผลกระทบการตั้งฐานการผลิตพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ในประเทศไทย และการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการฯ ให้ที่ประชุมได้พิจารณา รวมทั้งนำเสนอให้ที่ประชุมได้รับทราบถึงสถานการณ์ไก่ไข่ปัจจุบัน มาตรการรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ของกรมปศุสัตว์ ความคืบหน้าการจัดตังกองทุนพัฒนาอุตสาหกรรมไก่ไข่ และผลการประชุมคณะอนุกรรมการรณรงค์เพิ่มการบริโภคไข่ไก่
เมื่อวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 134-135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อ่านรายละเอียด