25631202 2

วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น ดร. ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมมอบแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แก่ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Web Conference) ณ ห้องประชุม 134-135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมายให้​ นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะฯ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมกองแผนงาน ชั้น 4 ตึกชัยอัศวักษ์. กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด