25640126 1

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการรณรงค์เพิ่มการบริโภคไข่ไก่ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 134 ชั้น 3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ทั้งนี้ นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมในฐานะรองประธานอนุกรรมการ และนายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการ โดยที่ประชุมได้ร่วมกันหารือการแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ พิจารณาโครงการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ และ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือรณรงค์เพิ่มการบริโภคไข่ไก่
โครงการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ในโรงเรียน ได้จัดทำเพื่อร่วมกันกำหนดนโยบายให้เด็กนักเรียนได้บริโภคไข่ไก่ในโครงการอาหารกลางวันและอาหารว่าง จำนวนอย่างน้อย 3 ฟองต่อสัปดาห์ ตามคำแนะนำของกรมอนามัย และรณรงค์ให้บริโภคไข่ไก่อย่างน้อย 1 ฟองทุกวัน ร่วมกับการประชาสัมพันธ์ให้เด็กมีพฤติกรรมการบริโภคไข่ไก่ที่เหมาะสม มีวัตถุประสงค์ อ่านรายละเอียด