25640401 1

วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมนายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสตว์ และนางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา เลขานุการกรม ร่วมงานวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนื่องในโอกาสครบรอบ 129 ปี โดยมี นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานนำคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง และกรม เข้าร่วมในพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิธีสงฆ์ และพิธีเปิดนิทรรศการผลงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนื่องในโอกาสครบรอบ 129 ปี ในการนี้กรมปศุสัตว์ได้ร่วมจัดนิทรรศการ "ปศุสัตว์OK ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค" โดยนำเนื้อโคขุนกาบเชิง จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคขุนกาบเชิงเพื่อส่งออก มาจัดแสดง และบรรยายสรุปผลสำเร็จในการดำเนินงานโครงการ "ปศุสัตว์OKปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค" ให้กับคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงและกรมรับฟัง อ่านรายละเอียด