25640527 1

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงาน Kick off รณรงค์ป้องกันและกำจัดโรคลัมปี สกิน จังหวัดสกลนคร และมอบสารกำจัดแมลงพาหะ จำนวน 5,000 ลิตร แร่ธาตุก้อน จำนวน1,000 ก้อน ฟางอัดแห้ง จำนวน 10,000 กิโลกรัม ให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคลัมปี สกิน ณ โรงเรียนบ้านเชียงสือราษฎ์อำนวย ตำบลเชียงสือ อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร โดยมีนายมนต์สิทธิ์  ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้นำภาคประชาชนเข้าร่วม ว่า สถานการณ์การระบาดของโรคลัมปี สกิน (Lumpy skin Disease) ใน 18 อำเภอ ของจังหวัดสกลนคร พบโค-กระบือ ติดเชื้อรวม 3,530 ตัว มีเกษตรกรได้รับผลกระทบ 1,035 ราย ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครได้ออกประกาศ กำหนดเขตโรคระบาดชนิดลัมปี สกิน ในโคและกระบือ ทุกพื้นที่ของจังหวัดสกลนครแล้ว อ่านรายละเอียด