25640601 1

วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 15/2564 โดย นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมฯ

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศ ยังคงเพิ่มขึ้น จึงจัดการประชุมอย่างต่อเนื่องร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยร่วมรับทราบและพิจารณา ดังนี้ อ่านรายละเอียด