25640928 2

วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 8/2564 ผ่านระบบ Zoom
Meeting ณ ห้องประชุม กษ 134 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายสัตวแพทย์​สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์​มอบหมาย นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย นายณรงค์ เลี้ยงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ และนิติกรกรมปศุสัตว์ ร่วมประชุมเพื่อรับทราบการดำเนินงาน ผลกระทบจากหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินงานโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียน และพิจารณาแนวทางการดำเนินงานโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนจังหวัดจันทบุรี และ ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาโครงการฯว่าด้วยเรื่องการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีต่อหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินงาน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาการจัดสรรสิทธิและพื้นที่การจำหน่ายอาหารเสริมนมโรงเรียนปี 2565
นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้มีความชัดเจนในแนวทางการดำเนินการโครงการและมีความเป็นธรรม รวมทั้งเด็กและเยาวชนได้รับอาหารเสริมนมอย่างครบถ้วนและมีคุณภาพ อ่านรายละเอียด