pic01

วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00 น. ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำโดย ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการติดตามสถานการณ์น้ำ ติดตามความก้าวหน้าโครงการบรรเทาอุทกภัยคลองสะพานหยี (พญาโฮ้ง) พร้อมนี้ได้มอบหนังสืออนุญาตให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) ให้แก่ตัวแทนเกษตรกร จำนวน 5 ราย โดยมีนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพัทลุง ให้การต้อนรับ

ในส่วนกรมปศุสัตว์นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์สมศักดิ์ จิตตวิสุทธิวงศ์ รักษาการปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมติดตามคณะลงพื้นที่ ณ โครงการบรรเทาอุทกภัยคลองสะพานหยี (พญาโฮ้ง) ต.ชะรัด อ.กงหรา จังหวัดพัทลุง อ่านรายละเอียด