pic01

วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำโดย ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการติดตามสถานการณ์น้ำ และมอบนโยบายการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการ ภายใต้ภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมมอบหนังสืออนุญาตให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) มอบสัญญาเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล มอบถุงยังชีพแก่อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน จำนวน 200 ชุด โดยมีนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสงขลา ให้การต้อนรับ อ่านรายละเอียด