25580918 3"รัฐมนตรีเกษตรฯ" มอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานปีงบประมาณ 2559 ประกาศเป็นปีแห่งการลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร มุ่งเพิ่มผลผลิตสอดคล้องความต้องการตลาด จัดหาแหล่งน้ำเพิ่ม ป้องกันการทุจริตในภาครัฐ พร้อมหนุน กษ. จังหวัด เป็นกลไกสำคัญนำนโยบายรัฐสู่การปฏิบัติในพื้นที่เพื่อประโยชน์เกษตรกร     อ่านรายละเอียด