25580925 5พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากนโยบายที่ได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดผลชัดเจนเป็นรูปธรรม คือ กำหนดให้ปี 2559 เป็นปีแห่งการรณรงค์ลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร โดยดำเนินการลดต้นทุนใน 4 ด้านหลัก คือ 1.การลดปัจจัยการผลิตทางการเกษตร เช่น ปุ๋ย สารเคมีทางการเกษตร ยาฆ่าแมลง ฯลฯ 2.การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ 3. การบริหารจัดการฟาร์มด้วยระบบแปลงใหญ่ เพื่อใช้ทรัพยากรต่างๆร่วมกัน โดยเฉพาะเรื่องเครื่องจักรกลทางการเกษตร และ 4. การเพิ่มช่องทางการตลาด

 

 

โดยยึดแนวทางและวิธีการดำเนินการจะบริหารจัดการ 3 มิติ คือ เกษตรกร สินค้าเกษตร และ พื้นที่ผลิตโดยจังหวัดจะเป็นผู้จัดการสินค้า (Top 5 จากมูลค่า GPP เกษตร) มีผู้จัดการแปลงใหญ่ (พื้นที่ขนาด 500-10,000 ไร่ ขึ้นกับชนิดสินค้า) เกษตรกรสมัครใจรวมกลุ่มและรวมพื้นที่ผลิตสินค้าชนิดเดียวกันมีคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัด กำกับดูแล/ติดตาม มีศูนย์เรียนรู้การเกษตร 882 ศูนย์ เป็นกลไกระดับอำเภอ มีศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีระดับตำบล (ศบกต.) ของ อบต.

 

สำหรับการดำเนินการในปีงบประมาณ 2558 ได้ดำเนินการคัดเลือกสินค้า พื้นที่ และผู้จัดการ สินค้า แบ่งเป็น พืช 12 ชนิด ปศุสัตว์ 3 ชนิด ประมง 3 ชนิด และเกษตรผสมผสาน รวม 263 แปลง คัดเลือกผู้จัดการแปลง รวม 252 คน และอบรมพัฒนาทักษะหลักสูตรผู้จัดการแปลงแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) แต่ละแปลงใหญ่ และอยู่ระหว่างสำรวจภาวะเศรษฐกิจ สังคมครัวเรือนเกษตรในแปลงใหญ่

 

และในปีงบประมาณ 2559 มีแผนที่จะดำเนินการต่อเนื่องโดยใช้งบประมาณ 470 ล้านบาท ได้แก่ การติดตั้ง App. OAE.Info ให้กับผู้จัดการแปลงและขยายผลไปยังเกษตรกรรายแปลงในพื้นที่แปลงใหญ่ เช่น ราคาที่ไร่นา ราคาขายส่งในจังหวัด และราคากรุงเทพมหานคร ราคาตลาดโลก และราคาซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า แผนจัดหาปัจจัยการผลิต เช่น พันธุ์ Motor Poll เป็นต้น แผนการผลิตรายแปลง (ก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว) แผนการตลาดร่วมกับภาคเอกชน และ ติดตามประเมินผลตามตัวชี้วัด ซึ่งสศก.ได้กำหนดให้มีการประชุม Work Shop ในวันที่ 23 กันยายน สศก.ได้กำหนดให้มีการประชุม Work Shop ในวันที่ 23 กันยายน เพื่อสรุปเสนอแผนในวันที่ 29 กันยายน เพื่อเปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการตังแต่วันที่ 1 ตุลาคม นี้เป็นต้นไป

 

ข้อมูลจาก เพจ Ministry of Agriculture and Cooperatives, Thailand (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)