25640125 3

วันที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 14.45 น. ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ พร้อมด้วย ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรฯ ร่วมเยี่ยมชมการทดสอบการปฏิบัติงานนวัตกรรม รถเกี่ยวข้าวขนาดเล็ก ณ แปลงนาสาธิตของนางอาอีซ๊ะ สลัมสี แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก กรุงเทพฯ  หลังจากนั้น ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะ ร่วมลงพื้นที่รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ใช้น้ำพื้นที่เขตหนองจอก ณ อาคารอเนกประสงค์ สหกรณ์การเกษตรหนองจอก แขวงกะทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ
ในการนี้นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และผู้แทนปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร ร่วมติดตามในการลงพื้นที่ครั้งนี้ อ่านรายละเอียด

25640101 1

วันที่ 1 ม.ค. 64 เวลา 9.30 น. ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าถวายแจกันดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2564 ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2564  แก่ผู้ที่มาลงนามถวายพระพร เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช2564 ในวันศุกร์ที่ 1 มกราคม 2564 การนี้ สำนักพระราชวังได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับลงนามถวายพระพร ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าศาลาสหทัยสมาคม (ด้านทิศเหนือ) ในพระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่เวลา 07.30 – 17.00 น. อ่านรายละเอียด

25631218 4

วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิด งานประกวดโคนมเทิดพระเกียรติชิงถ้วยพระราชทานภาคใต้และภาคตะวันตก ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2563 พร้อมชมการประกวดโคนมฯ และบูธนิทรรศการต่างๆภายในงาน โดยนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์ยุษฐิระ บัณฑุกุล ปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปศุสัตว์เขต 1 เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมปศุสัตว์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในพื้นที่เข้าร่วม ณ โครงการเลี้ยงวัวนมทดแทนในระบบชีวภาพ (วัวหลุม) ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อ่านรายละเอียด

25631225 1

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 10.30 น. พลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีมอบหมาย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด "ขอขอบคุณและเป็นกำลังใจต่อผู้ปฎิบัติงาน ร่วมป้องกันโรค ASF ในสุกรที่ยังคงต้องปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็งต่อเนื่อง" พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ทั้ง 4 ท่าน น.สพ.วิวัฒน์ พงษ์วิวัฒนชัย อุปนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ผู้แทนจากกระทรวงพาณิชย์ เกษตรกร สมาคมและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสุกร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง อ่านรายละเอียด

25631214 2

วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. นายสำราญ สาราบรรณ์ รองปลัดกระทรวง​เกษตร​และ​สหกรณ์​ เป็นประธาน การประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และแนวทางการจัดทำงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการเกษตร โดย นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย น.สพ.เชาวฤทธิ์ บุญมาทิต (ผู้อำนวยการกองแผนงาน) และเจ้าหน้าที่กองแผนงาน เข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อเป็นการทบทวนวิสัยทัศน์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวงและตัวชี้วัดผลสำเร็จ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  และพิจารณาถึงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และแนวทางการจัดทำงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยได้ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการเกษตร ภารกิจเร่งด่วนในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบาย การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้เกษตรกร และการวางรากฐานการทำงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รองรับความปกติใหม่ (New Normal) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตร เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 3.8 ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตร เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 1.2 เกษตรกรมีรายได้ต่ำกว่าเส้นยากจนลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี และพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น ไม่ต่ำกว่าปีละ 350,000 ไร่ ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 134-135 อ่านรายละเอียด