ข่าวสารผู้บริหารกระทรวง

25640331 6

วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 9.30 น. นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ครั้งที่ 1/2564  โดย นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ น.สพ.รักไทย งามภักดิ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ เข้าร่วมประชุมฯ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ได้จัดทําประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน คณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ จํานวนรวม 5 คน ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนสหกรณ์ 1 คน ผู้แทน กลุ่มเกษตรกรตามกฎหมาย 2 คน และผู้แทนผู้ประกอบธุรกิจภาคอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ 2 คน โดยได้ ประกาศรับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 และได้ขอขยายเวลารับ สมัครอีกหนึ่งครั้งจนถึงวันที่ 9 มีนาคม 2564 โดยภายหลังจากการรับสมัครเสร็จสิ้น กรมปศุสัตว์ต้องรวบรวมรายชื่อและข้อมูลผู้สมัคร เพื่อเสนอคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ ดําเนินการคัดเลือกบุคคลที่คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ในวันที่ 31 มีนาคม 2564 ตามขั้นตอนการได้มาซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าว กรมปศุสัตว์ได้แจ้ง ประกาศการรับสมัครกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผ่านทางเว็ปไซต์ของกองควบคุมอาหารและยาสัตว์  และจัดส่งเป็นหนังสือแจ้งไปยังสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ตามกฎหมาย และผู้ประกอบธุรกิจภาคอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ปรากฏว่า มีบุคคลสนใจสมัครจากผู้แทนสหกรณ์ ผู้แทนกลุ่มเกษตรกรตามกฎหมาย และผู้แทนผู้ประกอบธุรกิจภาคอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ จํานวนรวมทั้งสิ้น ๑๐ คน โดยกรมปศุสัตว์จะแจ้งผลการคัดเลือกผ่านทางเว็ปไซต์ของกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ต่อไป https://afvc.dld.go.th/webnew/index.php/th/

25640326 1

วันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมนายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และนายสัตวแพทย์เชาวฤทธิ์ บุญมาทิต ผู้อำนวยการกองแผนงาน เข้าร่วมประชุมหารือข้อราชการระหว่างคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 134 - 135 อารคาร 1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อ่านรายละเอียด

25640308 3

วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 16.00 น. นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมรับฟังบรรยายสรุป ความคิดเห็นปัญหา อุปสรรค การดำเนินงาน พร้อมติดตามความคืบหน้า โดยนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ได้มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายกิตติ กรุบแก้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและพัฒนาโคเนื้อ นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายมนัส เทพรักษ์ ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ กลุ่มผู้ปลูกพืชอาหารสัตว์และเลี้ยงโคเนื้อบ้านห้วยขาด อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี อ่านรายละเอียด

25640319 7

วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อ​ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต ครั้งที่ 1/2564 ถึงผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต ณ ห้องประชุมธารทิพย์ อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพมหานคร

โดย นายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายเศรษฐเกียรติ  กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมการประชุมฯ พร้อมด้วย ดร.อำพล วริทธิธรรม (ผอ.กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์) และเจ้าหน้าที่กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ 

การประชุมดังกล่าว เป็นการประชุมเพื่อร่วมพิจารณาถึงผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต ดังนี้

- คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการสร้างข้อมูลจากฐานเดียวกัน (Single Big Data)

- คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการสร้างแพลตฟอร์มกลาง “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด”

- คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัยและการตรวจสอบย้อนกลับ

- คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคนและผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาด

ทั้งนี้  เพื่อนำแนวทาง  ผลการดำเนินงานไปขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกร อ่านรายละเอียด

25640308 2

วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจราชการ พร้อมรับฟังการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ได้มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายมนัส เทพรักษ์ ปศุสัตว์จังหวัดกาญจน์ และเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ร่วมประชุมและชี้แจงในส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการนี้ทางคณะได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรับฟังการดำเนินงาน การนำเข้าส่งออก มูลค่าการค้าขายชายแดน เขตเศรษฐกิจพิเศษ ณ จุดผ่านแดนถาวรพุน้ำร้อน นิคมอุตสาหกรรมพุน้ำร้อน และ มูลนิธิบ้าน ช.ช้างชรา (ElephantsWorld) อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี อ่านรายละเอียด

เนื้อหาอื่นๆ...