ข่าวสารผู้บริหารกระทรวง

25631225 1

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 10.30 น. พลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีมอบหมาย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด "ขอขอบคุณและเป็นกำลังใจต่อผู้ปฎิบัติงาน ร่วมป้องกันโรค ASF ในสุกรที่ยังคงต้องปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็งต่อเนื่อง" พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ทั้ง 4 ท่าน น.สพ.วิวัฒน์ พงษ์วิวัฒนชัย อุปนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ผู้แทนจากกระทรวงพาณิชย์ เกษตรกร สมาคมและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสุกร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง อ่านรายละเอียด

25631218 4

วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิด งานประกวดโคนมเทิดพระเกียรติชิงถ้วยพระราชทานภาคใต้และภาคตะวันตก ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2563 พร้อมชมการประกวดโคนมฯ และบูธนิทรรศการต่างๆภายในงาน โดยนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์ยุษฐิระ บัณฑุกุล ปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปศุสัตว์เขต 1 เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมปศุสัตว์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในพื้นที่เข้าร่วม ณ โครงการเลี้ยงวัวนมทดแทนในระบบชีวภาพ (วัวหลุม) ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อ่านรายละเอียด

25631214 1

วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น.ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 2/2563 โดย นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์  พร้อมด้วย ผู้แทนจากกองแผนงาน​ ,  สำนักพัฒนา​ระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์​​, กองความร่วมมือด้านปศุสัตว์​ระหว่างประเทศ​ และกองผลิตภัณฑ์​ปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 134-135
การประชุมดังกล่าว เพื่อสรุปความก้าวหน้าในการจัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนาการเกษตรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และผลการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) สินค้าเกษตรสำคัญ 4 คลัสเตอร์ ซึ่งกรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักในคลัสเตอร์ High Value Products (ปศุสัตว์) พร้อมทั้งพิจารณาข้อเสนอแผนงาน/โครงการ ภายใต้(ร่าง) แผนพัฒนาการเกษตรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ภาพ ธงชัย สาลี สลก. ข่าว คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด

25631214 2

วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. นายสำราญ สาราบรรณ์ รองปลัดกระทรวง​เกษตร​และ​สหกรณ์​ เป็นประธาน การประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และแนวทางการจัดทำงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการเกษตร โดย นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย น.สพ.เชาวฤทธิ์ บุญมาทิต (ผู้อำนวยการกองแผนงาน) และเจ้าหน้าที่กองแผนงาน เข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อเป็นการทบทวนวิสัยทัศน์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวงและตัวชี้วัดผลสำเร็จ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  และพิจารณาถึงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และแนวทางการจัดทำงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยได้ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการเกษตร ภารกิจเร่งด่วนในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบาย การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้เกษตรกร และการวางรากฐานการทำงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รองรับความปกติใหม่ (New Normal) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตร เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 3.8 ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตร เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 1.2 เกษตรกรมีรายได้ต่ำกว่าเส้นยากจนลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี และพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น ไม่ต่ำกว่าปีละ 350,000 ไร่ ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 134-135 อ่านรายละเอียด

25631205 1

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 07.30 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนางนราพร จันทร์โอชา ภริยา เป็นประธานในพิธีสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 

จากนั้นเวลา 8.30 น. นายกรัฐมนตรีและภริยา เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดย นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะฯ เข้าร่วมพิธีฯ และ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมพิธีฯ ณ บริเวณท้องสนามหลวง อ่านรายละเอียด

ภาพ ธงชัย สาลี ,คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์,กองเกษตรสารนิเทศ กระทรวงเกษตรฯ,www.thaigov.go.th