ข่าวสารผู้บริหารกระทรวง

25631116 7

วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประธานในพิธี และเป็นสักขีพยานร่วมกับ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ พล.อ. ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือภายใต้นโยบาย “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” (ตลาดนำการผลิต) ระหว่างกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ กองทัพบก โดยมีรายนามผู้ลงนามดังนี้ นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร (ปลัดกระทรวงพาณิชย์) , นายทองเปลว กองจันทร์ (ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ พลโทรังษี กิติญาณทรัพย์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก โดย นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย นายโสภัชย์ ชวาลกุล (ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์) และนายอำพล วริทธิธรรม (ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์) เข้าร่วมพิธีฯ
ด้วยอนุสนธิจากกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้บูรณาการถึงความร่วมมือในการดำเนินนโยบาย “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ภายใต้ยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต เพื่อเป็นการผลักดันให้ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพของโลก นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จึงเห็นถึงการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานกองทัพบก อันจะเป็นการขยายผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิตในเชิงปฏิบัติ โดยเป็นการลงในระดับที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ชุมชน รวมถึงความร่วมมือด้านการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผ่านช่องทางของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.) ซึ่งเป็นสื่อของหน่วยงานกองทัพบก ที่เข้าถึงประชาชนในเศรษฐกิจฐานราก สามารถสร่างการรับรู้นโยบาย “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ภายใต้ยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิตได้กว้างขวางขึ้น
เวลา 10.30 น. ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ กองทัพบก ร่วม KICK OFF ความร่วมมือในการดำเนินนโยบาย “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ภายใต้ยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต เพื่อเป็นการผลักดันให้ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพของโลก ณ ห้องเบญจนฤมิต ชั้น 4 อาคารเบญจรังสฤษฏ์ ททบ.5 กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด

25631116 6

วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมพิธีถวายสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563 โดยมี​นายทองเปลว​ กองจันทร์​ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกร์ กล่าวรายงานการจัดงานดังกล่าว อ่านรายละเอียด

25631116 4

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 น. ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกัน ควบคุมและกำจัดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรแห่งชาติครั้งที่ 3 พร้อมด้วย ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ และนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม กระทรวงดิจิทัลพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อสังคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงบประมาณ กรมประชาสัมพันธ์ กรมศุลกากร กรมขนส่งทางบก กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร และสมาคมผู้ผลิตและผู้ประกอบการสุกรต่างๆ อ่านรายละเอียด

25631116 5

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาสุกรและผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 2/2563 พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ และนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย มกอช. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร กรมการค้าภายใน สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ สมาคมผู้ผลิตและผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมสุกร เพื่อติดตามสถานการณ์ราคาสุกรและผลิตภัณฑ์ให้มีความสมดุล สร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนต่างๆ สาระสำคัญ อ่านรายละเอียด

25631112 2

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ติดตามความก้าวหน้า "การจัดงานมหกรรมเกษตรอัจฉริยะ ครั้งที่ 1" โดย นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโตอธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผอ.กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายกิตติ กุบแก้ว ผชช.ด้านการส่งเสริมและพัฒนาโคเนื้อนายเยี่ยม คงสวัสดิ์ รักษาการปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม งานมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 28 ธ.ค 63 - 1 ม.ค. 64 ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี อ่านรายละเอียด