ข่าวสารผู้บริหารกระทรวง

25631030 4

วันนี้ (30 ต.ค.63) นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสเป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ นายสมศักดิ์จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เข้าร่วมงานฯ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอ เกษตรอำเภอ ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น ว่า ตามที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ซึ่งตนรับผิดชอบในระดับพื้นที่ จ.ขอนแก่น และจ.ร้อยเอ็ด และได้มีการประชุมร่วมกัน พร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจราชการ เมื่อวันที่ 7 – 8 ตุลาคม ที่ผ่านมา และได้มอบนโยบายเกี่ยวกับอาชีพที่ส่งเสริมรายได้ให้เกษตรกร ในพื้นที่ 6 อาชีพ ได้แก่ 1) เลี้ยงสัตว์ เช่น วัว แพะ แกะ ไก่ หมูและกระบือ  2) ปลูกถั่วเขียว 3 ) ปลูกขิง  4) ปลูกหญ้าเนเปียร์ (หญ้าอาหารสัตว์)  ข้าวโพด  มันสำปะหลัง 5) ปลูกแหนแดง  และ 6) เลี้ยงจิ้งหรีด นั้น

25631030 2

วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 14.20 น. พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม สรุปข้อเสนอการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน และผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดย นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยผู้แทนกองแผนงานเข้าร่วมการประชุมฯ อ่านรายละเอียด

25631007 2

วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายประภัตร โพธิสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบจังหวัดขอนแก่น ในการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน เพื่อกำกับ ติดตาม เร่งรัด ช่วยเหลือเยียวยาพร้อมมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการ ณ ห้องประชุมแก่นเมือง โดยมี นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นให้การต้อนรับและบรรยายสรุปแนวทางดำเนินการโครงการต่างๆของจังหวัด พร้อมนี้ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอ เกษตรอำเภอ ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น รับฟังบรรยายสรุปและประเด็นปัญหาในพื้นที่

25631008 2

วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. รมช.ประภัตรฯ เป็นสักขีพยานในการมอบสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย “โคขุนกู้วิกฤติ” โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อและกิจการที่เกี่ยวเนื่อง ให้กับวิสาหกิจชุมชนโคขุนบ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ หมู่ 16 และหมู่ 8 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น

25631010 1

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับฟังบรรยายสรุปและรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรและประชาชน ในโอกาสติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น คณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ บึงแก่งน้ำต้อน บ้านสะอาด ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น

โอกาสนี้ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมัคลานนท์ นายสุรเดช สมิเปรมและนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีทั้ง 3 ท่าน นายชาญประเสริฐ พลชา ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการปศุสัตว์ นายโสภัชย์ ชวาลกุล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ร่วมสร้างความเข้าใจ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ และกิจการที่เกี่ยวเนื่องฯ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถภาคปศุสัตว์ไทย ในกรณีที่ขาดน้ำ ปลูกพืชไม่ได้ผลให้สามารถเลี้ยงสัตว์ ซึ่งจะมีรายได้ที่ดี มีตลาดและหลักประกันในการเลี้ยงโดยเกษตรกรต้องรวมกลุ่มจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน

จากนั้น อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้เชิญ รมช.ประภัตรฯ เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ ขอนแก่น ซึ่ง ทำหน้าที่ศึกษา ค้นคว้าวิจัยและพัฒนาพืขอาหารสัตว์ เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์ และการปลูกพืชอาหารสัตว์เพื่อสร้างรายได้เพิ่มแก่เกษตรกร รวมทั้ง แก้ปัญหาราคาวัตถุดิบอาหารที่มีราคาสูง ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรรายย่อย

ทั้งนี้ รมช.ประภัตรฯ ได้แนะนำและมอบต้นพันธ์ุแหนแดง (ผลงานกรมวิชาการเกษตรศึกษาวิจัย)แก่ อธิบดีกรมปศุสัตว์ และผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น แหนแดง เป็นพืชอาหารสัตว์ ที่ดี ปลูกง่าย ใช้เวลาปลูกระยะสั้นเติบโตเร็ว 15-30 วัน สามารถขายได้ เป็นที่ต้องการของตลาด โปรตีนสูง และมีไนโตรเจนสูงถึง 5 % ในขณะที่ปุ๋ยพืชสดตระกูลถั่วมีธาตุอาหารไนโตรเจนประมาณ 2.5 - 3 % ขณะที่ราคาอาหารสัตว์ท้องตลาดราคา 12 บาท/กก. แต่หากเป็นอาหารที่ผสมเองราคา 4 บาท/กก. จึงสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกพืชแหนแดง เป็นการลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกร

สำหรับแหนแดง เป็นเฟิร์นชนิดหนึ่งที่มีขนาดเล็ก พบอยู่ตามบริเวณน้ำนิ่ง เช่น บ่อ หรือคูน้ำ สำหรับแหนแดงพันธุ์กรมวิชาการเกษตรให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์พื้นเมืองถึง 10 เท่า เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่บนผิวน้ำในนาข้าว 1 ไร่ จะให้ผลผลิตสดถึง 3 ตัน (150 กิโลกรัมแห้ง) ซึ่งเป็นปริมาณไนโตเจนได้ประมาณ 6 - 7 กิโลกรัม ประโยชน์คือ ทดแทนหรือลดการใช้ปุ๋ยเคมีไนโตรเจน เพิ่มอินทรีย์วัตถุให้แก่ดิน ใช้เป็นปุ๋นอินทรีย์สำหรับพืชผัก และไม้ผล ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยเคมี ใช้เป็นแหล่งโปรตีนสำหรับเลี้ยงสัตว์ และมีต้นทุนต่ำ อ่านรายละเอียด

เนื้อหาอื่นๆ...