1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คลิกรายละเอียด

2. ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คลิกรายละเอียด

4. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คลิกรายละเอียด