ประกาศประกวดราคาประกาศประกวดราคารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ | เอกสารประกวดราคาฯตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์เขต 4  https://region4.dld.go.th/webnew/index.php/th/news-menu-2/procurement-menu/68-tor59