ประกาศประกวดราคาฯ | รายละเอียด Spec | ตารางแสดงวงเงิน