ตามที่ กรมปศุสัตว์ ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาดีที่สุด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

กรมปศุสัตว์ ขอยกเลิกประกาศดังกล่าว  อ่านรายละเอียด