ร่าง TOR | รายละเอียด Spec | ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ