นายปรีชา  สมบูรณ์ประเสริฐ  อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก/กอง และข้าราชการเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสครบรอบ ปีที่ ๖๘ แห่งการสถาปนากรมปศุสัตว์ โอกาสนี้ นายสัตวแทพย์ยุคล  ลิ้มแหลมทอง  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ อธิบดี รองอธิบดี หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ร่วมแสดงความยินดี พร้อมกันนี้ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดงาน รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าวันที่   ๕   พฤษภาคม   ๒๕๕๓   ณ   ห้องรับรองตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด