นายปรีชา  สมบูรณ์ประเสริฐ  อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณ   โล่รางวัล  แก่ข้าราชการผู้ปฎิบัติงาน  หน่วยงานดีเด่นด้านต่างๆของกรมปศุสัตว์ และเป็นประธานเปิดงานวันอาสาปศุสัตว์  พร้อมมอบรางวัลอาสาปศุสัตว์ดีเด่น  วันที่  ๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๓   ณ   ห้องประชุมชั้น ๗  ตึกวิจิตรพาหนะการ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด