อ่านรายละเอียด

หมายเหตุ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนาศักยภาพแนวทางการปรับปรุงน้ำเสียด้านปศุสัตว์ โครงการเฝ้าระวังด้านปศุสัตว์เพื่อแก้ไขปัญหาลุ่มแม่น้ำวิกฤต จำนวน 1 โครงการ ฯ ประกาศ ณ วันที่ 25 มี.ค.63