เรื่อง ประกวดราคาซื้อเต็นปฏิบัติงานทางสัตวแพทย์พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด...

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด...
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  รายละเอียด...