ร่างเอกสารประกวดราคาฯ | รายละเอียด Specวงเงินราคากลาง