สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ ส่งรายละเอียดคูณลักษณะเฉพาะ และร่างเอกสารประกวดราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ และวัสดุ้วชภัณฑ์ จำนวน 11 รายการ เพื่อลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ของกรมปศุสัตว์ ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 2 กันยายน 2564 ตารางแสดงวงเงินราคากลาง

  1. ตารางแสดงวงเงินราคากลาง
  2. ร่างเอกสารประกวดราคา
  3. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ