25571013 1วันที่ 8 ตุลาคม 2557 เวลาประมาณ 16.25 น. ชุดเฉพาะกิจบังคับใชกฎหมายดานปศุสัตวเพื่อกำกับดูแลคุณภาพเนื้อสัตวและเพื่อควบคุมติดตามการฆาสัตว  นำโดย นายประพันธพงษ โสภารัตน ปลัดอำเภอชำนาญการฝายความมั่นคง พรอมดวยนายไพรัช ประทุมสุวรรณ ปศุสัตวจังหวัดมหาสารคาม นายอิสระ ปญญาวรรณ หัวหนากลุมพัฒนาสุขภาพสัตว นายตอพงศ ประเสริฐสังข หัวหนากลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว นายเสนห แกวพะเนาว ปศุสัตวอำเภอเมืองมหาสารคาม สำนักงานปศุสัตวเขต 4 ดานกักกันสัตวมหาสารคาม เจาหนาที่ทหาร ตำรวจ และฝายปกครองจังหวัดมหาสารคาม ไดเขาตรวจสถานที่จำหนายเนื้อสัตวและจับกุม    อ่านรายละเอียด