25540810 1สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังแปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก ทรงฟังสรุปรายงานผลการดำเนินงานกระจายพันธุ์ข้าวพระราชทาน พันธุ์ กข. 31 หรือ ปทุมธานี 80 ที่ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเกี่ยวข้าวในแปลงนา เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 และ ทรงปลูกข้าวโดยวิธีโยนกล้าข้าวพันธุ์ กข. 31  ร่วมกับ ข้าราชการ นักเรียนนายร้อย และเกษตรกร จากนั้น อ่านรายละเอียด