S 8628977603432

วันที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 8.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและผู้ชนะการประกวดกิจกรรมต่างๆ ในงานวันลองกอง ประจำปี 2561 ตลอดจนเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของหน่วยงานต่างๆ มีผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กราบบังคมทูลรายงานการจัดงานและเฝ้าฯ รับเสด็จ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการถวายความปลอดภัยประจำพื้นที่ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส และเจ้าหน้าที่ส่วนราชการต่างๆ

 

กรมปศุสัตว์ ได้นำเสนอผลดำเนินงานเรื่อง "โครงการส่งเสริมการเลี้ยงแพะพันธุ์แบล็คเบงกอล และแพะชามี่"

แพะพันธุ์แบล็คเบงกอล (Black Bengal Goat) เป็นแพะพันธุ์พื้นเมืองของสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ เนื้อมีลักษณะนุ่ม หนังมีคุณภาพดี เลี้ยงได้ทุกสภาพพื้นที่ของประเทศไทย เหมาะสำหรับเกษตรกรที่ต้องการเลี้ยงแพะไว้บริโภคและเป็นอาชีพเสริม ซึ่งรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศน้อมเกล้าฯ ถวายจำนวน 12 ตัว แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นของขวัญเนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ 50 พรรษา โดยได้มีพระราชประสงค์ให้กรมปศุสัตว์ดูแลการเลี้ยง เพื่อศึกษาวิจัยพัฒนา และขยายพันธุ์ เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร นักวิจัย นักเรียน นักศึกษา และประชาชนต่อไป กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการตามแผน ดังนี้

  1. เลี้ยงพ่อแม่พันธุ์้เพื่อผลิตลูกและรักษาสายพันธุ์แท้ไว้
  2. เก็บรักษาพันธุกรรม
  3. ขยายพันธุ์ปีละ 50 ตัว น้อมเกล้าฯ ถวาย เพื่อทรงใช้ตามพระราชประสงค์
  4. ขยายพันธุ์ลูกผสมที่มีลักษณะทางเศรษฐกิจที่ดีส่งเสริมเกษตรกร
  5. พัฒนาส่ายพันธุ์ให้ดียิ่งขึ้น
  6. ศึกษาคุณภาพเนื้อ นม หนัง เพื่อแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สำหรับส่งเสริมเกษตรกรและผู้สนใจ

แพะพันธุ์ชามี่ (Shami) เป็นแพะพันธุ์กึ่งนมกึ่งเนื้อ กรมปศุสัตว์ได้น้อมเกล้าฯ ถวายแพะพันธุ์ชามี่แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงใช้ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และขยายพันธุ์เผยแพร่สู่เกษตรกรตามพระราชอัธยาศัย ซึ่งได้พระราชทานพระราชานุญาตให้กรมปศุสัตว์นำไปสร้างฝูงแพะพันธุ์ชามี่แท้ เพื่อดำเนินการขยายฝูงด้วยเทคโนโลยีย้ายฝากตัวอ่อน และการผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งเพื่อบริการผสมเทียมแก่แพะเกษตรกรต่อไป โดยมีเป้าหมาย 3 ข้อ ได้แก่

  1. เพื่อผลิตฝูงพ่อแม่พันธุ์แท้ พ่อพันธุ์จำนวน 10 ตัว และแม่พันธุ์จำนวน 30 ตัว
  2. ผลิตตัวอ่อนแช่แข็งจำนวน 30 ตัวอ่อน
  3. ผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งจำนวน 500 โด๊ส

นอกจากนี้ได้มีการแปรรูปนมแพะชามี่เพื่อเพิ่มมูลค่าเป็นชีสต่างๆ ได้แก่ เฟต้าชีส (Feta cheese) ฮาลูมี่ชีส (Haloumi cheese) ไชนีสชีส (Chinese cheese) และ เชดดาชีส (Cheddar cheese) โดยมีการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกรเพื่อนำไปผลิตสร้างรายได้ต่อไป ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดนราธิวาส

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์