25620115 2

วันที่ 14 มกราคม 2561 เวลา 16.00 น. 
     ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จทรงเปิดศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาณ เพื่อสามารถป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคุมการขยายพันธุ์สุนัขจรจัด ลดการแพร่กระจายของสุนัขจรจัด และสามารถลดการติดต่อโรคพิษสุนัขบ้าสู่คน มุ่งให้ประเทศไทยปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้าภายในปี พ.ศ. 2563 
     โดยมีร้อยเอก หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี รับเสด็จฯ และกราบทูลรายงานถวายความเป็นมาของโครงการฯ พร้อมด้วยนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อธิบดีกรมควบคุมโรค อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมรับเสด็จฯ 
     การดำเนินงานก่อสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์มาจากแผนยุทธศาสตร์การดำเนินการโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี แบบบูรณาการประจำปี 2560 - 2563 เพื่อให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย โดยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีทั้งหมด 8 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1. ยุทธศาสตร์การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ 2. ยุทธศาสตร์การจัดการระบบศูนย์พักพิงสัตว์ 3. ยุทธศาสตร์การเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกัน และดูแลรักษาโรคพิษสุนัขบ้าในคน 4. ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการดำเนินงานโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่น 5. ยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ 6. ยุทธศาสตร์การบูรณาการและการบริหารจัดการข้อมูลโรคพิษสุนัขบ้า 7. ยุทธศาสตร์ด้านการติดตามและประเมินผล และ 8. ยุทธศาสตร์การพัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
     โครงการศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์ มีจุดประสงค์เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และควบคุมการขยายพันธุ์ของสุนัขจรจัดตามโครงการสัตว์ปลอดโรคฯ ในยุทธศาสตร์ 2 คือ การจัดการระบบศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด มุ่งให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย จะทำการเลี้ยงดูจนกว่าจะสิ้นอายุของสุนัขไปเอง เริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ปี 2560 ในพื้นที่ 30 ไร่ สามารถรองรับสุนัขได้ถึง 5,000 ตัว รับสุนัขจรจัดในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ภายในพื้นที่ประกอบด้วยคลินิกรักษาสัตว์ เพื่อรับสุนัขจรจัดมารักษาพยาบาล ทำหมันและป้องกันโรค สามารถควบคุม ลดการขยายพันธุ์สุนัขจรจัด ลดการติดต่อสู่คน สามารถป้องกันและแก้ปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและในสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งให้ประเทศไทยปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้าภายในปี พ.ศ. 2563 ตามพระปณิธานฯ 
     ณ ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

อ่านรายละเอียด